Zahraniční politika v programovém prohlášení vlády pohledem ČSSD

10. ledna 2022

ČSSD podporuje důraz kladený v programovém prohlášení na aktivní členství v EU a NATO a na prosazování našich politických, ekonomických a bezpečnostních zájmů v těchto organizacích. Obdobně vítáme, že jednou ze zahraničněpolitických priorit vlády ČR bude rozvoj vztahů se sousedními státy a strategickými partnery v EU i mimo ni. Pro ČSSD je zásadní, aby vláda hledala rovnováhu mezi prosazováním našich ekonomických a bezpečnostních zájmů na jedné straně a obhajobou demokratických hodnot a ochranou lidských práv na straně druhé. Jsme připraveni k tomuto úsilí konstruktivně přispívat. Zároveň ale také budeme prosazovat, aby se česká zahraniční politika zaměřila na ochranu lidských práv ve své celistvosti, tj. včetně práv sociálních, hospodářských a environmentálních.

Sociální demokracie považuje za znepokojivé, že se vláda ČR nehlásí k aktivní podpoře efektivního multilateralismu a obhajobě mezinárodního systému založenému na pravidlech a respektu k mezinárodnímu právu. Vnímáme to jako odklon od tradiční podpory OSN a dalších multilaterálních fór. Česká zahraniční politika by měla společně s podobně smýšlejícími státy usilovat o posílení funkčnosti systému OSN a jeho příspěvku k mezinárodní bezpečnosti a řešení globálních problémů, jako jsou klimatická změna, globální nerovnosti a chudoba, boj s nemocemi. Kriticky také vnímáme, že programové prohlášení nemá za cíl nadále přispívat k naplnění Cílů udržitelného rozvoje jako jednu z klíčových priorit.

Vítáme posilování spolupráce s klíčovými partnery v indo-pacifickém regionu, kde bychom také podpořili rozvoj spolupráce s Austrálií. Vedle tohoto regionu nicméně považujeme za zásadní, aby česká zahraniční politika pokračovala v prohlubování spolupráce s klíčovými partnery v našem sousedství, včetně jižního sousedství EU, a také v Africe. Zde je prostor na větší propojení rozvojové, ekonomické a bezpečnostní politiky k dosažení udržitelného partnerství s partnery v této dynamické oblasti, která představuje jak velký potenciál, tak mnohá rizika s ohledem na bezpečnost EU.

ČSSD považuje Evropskou unii za přirozený prostor k prosazování našich zájmů. Oceňujeme záměr systematicky připravovat a koordinovat přípravu českých pozic k zásadním evropským otázkám. Vítáme také příslib větší aktivity vlády v informování naší veřejnosti o evropské politice a otevřenost k průběžnému dialogu o evropských záležitostech. V konkrétních oblastech vnímáme jistou nerovnováhu mezi důrazem na vnitřní trh a ekonomickou spolupráci v rámci EU na jedné straně a sociální rozměr evropské integrace, který je potřeba posílit, aby došlo k odstranění nerovností mezi státy, ale také uvnitř členských států.

Důležitou prioritou v roce 2022 bude úspěšné předsednictví ČR v Radě EU. Jsme připraveni podpořit vládu v této oblasti, aby byl plně využit potenciál předsednictví k posílení pozitivního obrazu ČR ve světě. Zároveň upozorňujeme na nezbytnost zajištění funkční koordinace mezi klíčovými institucemi státu, zejména mezi Úřadem vlády, MZV a nově vzniklým úřadem ministra pro evropské záležitosti.

Tomáš Petříček
místopředseda ČSSD

Blogy