ČSSD hodnotí plány vlády ČR v oblasti sociální politiky

9. ledna 2022

ČSSD je připravena podpořit podstatnou část navrhovaných kroků v oblasti rodinné politiky. Oceňujeme především závazek pomoci rodinám pečujícím o blízké osoby tak, aby nedošlo k propadu jejich životní úrovně, stejně jako podporu slaďování pracovního a osobního života či rozšiřování nabídky služeb pro děti. Jsme připraveni konstruktivně jednat s vládou o dalších návrzích, například s podporou pomoci rodinám, s bezpečnou logistikou pro děti či ohledně posílení školních družin a mimoškolních aktivit pro starší děti.

Sociální demokracie je velmi znepokojena tím, že v otázkách zákonné valorizace rodičovského příspěvku a životního minima je prohlášení velmi vágní a je zjevné, že vláda ČR není přesvědčena o nezbytnosti takového kroku. Zcela zásadně pak podporujeme návrh na zákonnou valorizaci minimální mzdy. Nicméně považujeme za nezbytný předpoklad, aby byla před přijetím tohoto kroku zvýšena na úroveň 20 tisíc korun.

Velmi znepokojivé je pro nás programové prohlášení z oblasti zaměstnanosti a především ochrany zaměstnanců. Vládní prohlášení poukazuje na jasnou tendenci oslabit práva zaměstnanců a jejich ochranu a také výrazně zasáhnout pod heslem flexibility do zákoníku práce. V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti vnímáme prohlášení jako příliš obecné a vyzýváme vládu ČR, aby této oblasti věnovala mnohem větší pozornost. Odmítáme také zjednodušovat podmínky pro příliv zahraničních pracovníků, aniž by byly nastaveny spravedlivé podmínky bránící tlaku na snižování mezd a modernizaci českého hospodářství.

Za velmi důležité považujeme, aby se podařilo splnit závazek zavedení víceletého financování sociálních služeb. Tento závazek plně podporujeme a oceňujeme, že je součástí programového prohlášení. Oceňujeme kroky v oblasti péče, včetně paliativní. Naopak zcela chybí návrh konkrétních kroků v oblasti sociálně-zdravotního pomezí. Programové prohlášení nenabízí odpovědi na budoucí vztah státu a krajů v zajištění sítě sociálních služeb.

ČSSD vítá stanovení termínu pro představení důchodové reformy, který považujeme za realistický. Hlavní principy uvedené v prohlášení jsou většinou přijatelné. Vláda má k dispozici již široce a podrobně projednaný návrh důchodové reformy připravený týmem prof. Danuše Nerudové. Tento návrh má podporu mezinárodních institucí a řeší klíčové problémy důchodů. Sociální demokracie je znepokojena tím, že vládní prohlášení neřeší příjmovou stránku důchodové reformy a udržitelnost financování důchodového systému, včetně provázanosti s daňovým systémem. Zcela nejasné je také v otázce kritéria věku odchodu do důchodu. Jako pozitivní vnímáme znovuzavedení dobrovolného společného vyměřovacího základu pro manžele, které v minulosti zrušila pravicová koalice.

Zcela odmítáme návrh na snížení odvodů zaměstnavatelů o 2 procenta, aniž by bylo řešeno nahrazení výpadku těchto příjmů do důchodového a sociálního systému. Jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi nebezpečný návrh, který je schopen rozvrátit veřejné finance České republiky.

Igor Bruzl
statutární místopředseda ČSSD

Blogy