T. Petříček: Bez bezpečnosti nebude sociální stát, spravedlnost a důstojnost pro všechny

1. března 2022

Parlamentní listy 28. 2. 2022: Sociální demokracie tradičně stojí na straně slabších. Na straně spravedlnosti vůči bezpráví. Posláním, ke kterému se hlásíme, je obrana lidské důstojnosti proti násilí, nerovnostem, útlaku a svévoli.

tomas-petricek-9.jpg

Ruský útok proti Ukrajině a jejím občanům je v rozporu se všemi sociálnědemokratickými hodnotami a znovu potvrzuje, že není možné usilovat o spravedlivé sociální a ekonomické podmínky, aniž bychom byli schopni zajistit svobodu a bezpečnost celé naší společnosti.

Jsme přesvědčeni, že ruská agrese vůči Ukrajině povede k dlouhodobému zhoršení bezpečnostní situace v širším sousedství Evropské unie. Zároveň bude mít zásadní geopolitické dopady vyvolávající napětí mezi světovými demokraciemi na straně jedné a autokratickými režimy na straně druhé. Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že to mimo jiné zvýší tlak na základní pilíře evropského, tudíž i českého, sociálního státu, který jsme prosazovali od konce 2. světové války. Bez bezpečnosti a stability nebude ani sociální stát. Ale bez sociálního státu nebude ani silná a odolná společnost, která nebude vnitřně zranitelná. Právě naší vnitřní zranitelnosti, vycházející z přetrvávajících nerovností a dalších sociálních problémů, využívala a bude využívat kremelská vlivová kampaň. Ochrana a modernizace sociálního státu je součást celkové společenské odolnosti Evropy!

Sociální demokracie jednoznačně vyjadřuje podporu posílení naší národní i naší evropské bezpečnosti vyhrazením potřebných zdrojů k posílení našich obranných kapacit, naší strategické pozice ve světě a celkové společenské odolnosti. Sociální demokraté jednoznačně podporují, abychom do naší bezpečnosti efektivně investovali. Vyzýváme proto vládu ČR, aby znovuotevřela diskuzi o státním rozpočtu na rok 2022 s cílem navýšení kapitoly číslo 307 – Ministerstvo obrany. V ideálním případě na 2 procenta HDP naší země již v letošním roce za předpokladu zlepšení kapacity Armády ČR investovat prostředky do modernizace.

Současně musíme v zájmu zajištění bezpečnosti naší země a plnění spojeneckých závazků otevřít debatu, jak zásadně zrychlit a zpružnit akviziční proces a jak zajistit co nejefektivnější hospodaření resortu obrany, což sociální demokracie dlouhodobě požadovala. Zejména akviziční proces je dnes velmi komplikovaný, zdlouhavý a neumožňuje dostatečně reagovat na měnící se bezpečnostní situaci. Základní strategie by ale měla být rychlá a kvalitní modernizace podle scénářů reálného nasazení, které teď musíme aktualizovat. Jsme připraveni podpořit modernizaci našich ozbrojených složek k posílení naší schopnosti čelit širšímu spektru bezpečnostních hrozeb. Jsme také připraveni podpořit investice do vývoje nových technologií a většího zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu, což má ekonomický a sociální efekt. Jsme připraveni podpořit konkrétní návrhy, které povedou k posílení společenské odolnosti a bezpečnosti České republiky, EU i naší Aliance.

Ve světle ruské agrese je také zjevné, že bychom neměli občanům zastírat, že naše bezpečnost nebude zadarmo nebo že budeme muset udělat i nepopulární kroky. Evropská unie je nepřijatelně závislá na dodávkách energetických surovin z Ruska. Přes některé kroky, které v minulosti podnikla, stále čtyřicet procent naší spotřeby zemního plynu a čtvrtina spotřeby ropy zajišťují dodávky Ruské federace. Odmítáme proto názory, že Zelená dohoda je mrtvá. Naopak v této nové situaci musíme urychleně zvýšit podíl obnovitelné energie v našem mixu, urychlit výstavbu nových jaderných zdrojů a snížit naši celkovou spotřebu energií v Evropě. Snížením evropské spotřeby ropy o čtvrtinu skončíme s financováním režimu, který porušil mezinárodní právo a rozpoutal válku v Evropě.

Současná situace pouze potvrzuje, že období levné energie je minulostí. Ruská agrese povede k dalšímu navýšení cen fosilních paliv a zvýší celkovou inflaci. Evropská unie musí využít nástroje, které má k dispozici, jako je výnos z emisních povolenek, aby omezila dopady na nejzranitelnější domácnosti a aby podpořila konkurenceschopnost evropského hospodářství. Nesmíme ustupovat agresi a nesmíme dovolit, aby její dopady rozdělovaly Evropu, prohlubovaly nerovnosti a oslabovali naši soudržnost. Za ruskou válku nemohou doplácet naše domácnosti, čeští zaměstnanci. Nemohou na ni doplácet ti, kteří už tak se bojí o svoji budoucnost.

zdroj: Parlamentní listy 28. 2. 2022 odkaz zde

Blogy