Teze k situaci ve stavebnictví – blamáž

4. února 2020

V současné době kulminuje aféra kolem informačního systému elektronických vinět zadávaného SFDI a následného odvolání JUDr. Vladimíra Kremlíka z postu ministra dopravy ČR. Dopravní hlášení na fb profilu se odmlčelo patrně na delší dobu a o tom, že personální agenda v gesci dopravy je řešena metodou „pokus omyl“ nepochybuje v ČR snad již nikdo. Ale vraťme se do r. 2012, kdy v květnu proběhlo na GŘ ŘSD za masívní účasti expertů mimořádné jednání pracovní skupiny nové technologie a telematika s tím, že na ŘSD chybí jednotící strategický dokument vycházející z nových požadavků na členské státy Unie/Direktiva 40/2010/EU o rozvoji ITS kladených a bude nutné v urychleném režimu projednat a následně zpracovat ucelený koncepční materiál „Konceptuální projekt realizace dopravně-telematického systému nad dálnicemi, rychlostními komunikacemi a silnicemi I. třídy“.

Tato koncepce dopravní telematiky by měla řešit důležité oblasti dopravní telematiky, především systému pro sběr, vyhodnocování a distribuci dopravních informací, řízení dopravního proudu, mýto, vážení, SPZ, aj…. Přítomný zástupce MD oponoval, že koncepce rozvoje ITS byla zpracována a schválena vládou již v lednu 2009 v rámci dokumentu „Strategie inovačních technologií v dopravě (INOTECH)“. Jednalo se o základní dokument, který stanovuje rozpracovat základní úkoly státním organizacím resortu dopravy a doporučuje krajům a statutárním městům včetně hl.m. Prahy spolupracovat s MD na realizaci úkolů INOTECH. Mezi základní úkoly INOTECHu, které schválila vláda pro oblast dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy patřilo: vytvoření plně funkčního národního centra pro řízení dopravy, vytvoření podmínek pro propojení centra  národního řízení dopravy s regionálními centry řízení dopravy, navázání spolupráce Národního dopravního informačního centra s obdobnými centry se sousedními zeměmi, dále vytvoření podmínek pro vznik informačního systému o stavu povrchu vozovky na důležitých částech pozemních komunikací, o jízdních časech(dojezdových dobách), pro realizaci dostatečné sítě informačních tabulí (ZPI+PDZ) pro řidiče a liniové řízení dopravy, rozšíření systému RDS-TMC pro distribuci dopravních informací řidičům. Přítomný zástupce MD zmínil požadavek na závaznost koncepčního dokumentu i pro silnice tř. II a III.  Byla navržena a odsouhlasena iniciace expertní skupiny MD, která měla mezi MD a ŘSD, kraji a městy uvedený koncepční materiál MD připomínkovat a podílet se rovněž na zadávacích podmínkách VŘ pro ITS. Byl zmíněn požadavek na jednotný datový protokol a uzákonění standartů prostřednictvím MD. V mezičase vznikly technické podmínky TP 182 Dopravní telematika pozemních komunikací s účinností od 11/2016 volně dostupné na www.pjpk.cz, dne 1. října 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 193/2018 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde v § 38a–38d je zakotvena problematika kontrolního vážení, ale klíčový TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi na portále ŘSD není ani po letech veřejnosti volně přístupný. O tom, že se od r. 2009 na dopravě točíme v bludných kruzích pořád dokola může posloužit následující odkaz: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/manifest-rozvoje-its-koncepce-dopravni-telematiky-v-cr/ … a máme přitom navíc, jen chtít.

Blogy