Archiv ČSSD

4. května 2020

Archiv České strany sociálně demokratické zajišťuje odbornou správu archivních dokumentů týkajících se jak činnosti současné ČSSD, tak i jejích historických předchůdců - sociálně demokratických stran v minulosti, resp. sociálně demokratického hnutí vůbec, a to na území Čech, Moravy a Slezska, resp. bývalého Československa. Archiv slouží jak pro potřebu strany, tak i ke studiu badatelů z řad veřejnosti.

V současnosti se jedná o jediný akreditovaný archiv politické strany v ČR. Archiv ČSSD má statut soukromého archivu v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Akreditace mu byla udělena Rozhodnutím odboru archivní správy MV ČR ze dne 27. 12. 2007 (č. j. AS-2473/1–2007).

V Archivu ČSSD jsou uloženy prameny dokládající činnost strany od jejího založení v roce 1878. Tyto archiválie, mapující období až do roku 1948, však nejsou v uceleném stavu. Historické materiály jsou přístupny veřejnosti prakticky bez omezení, až na výjimky obsahující ryze soukromé informace a osobní data. Konkrétně se jedná o níže uvedené archivně zpracované fondy, jež jsou majetkem Národního archivu, a které Archiv ČSSD spravuje na základě depozitní smlouvy ze dne 17. 5. 1991:

– Československá sociálně demokratická strana dělnická, ČSDSD (1878 – 1921), číslo NAD 1083/1

– Československá sociálně demokratická strana dělnická – Československá sociální demokracie, ČSDSD-ČSD (1920 – 1948), číslo NAD 1083/2

– Klub poslanců sociální demokracie, KPSD (1945 – 1948), číslo NAD 1067

– Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československu – krajské organizace Podmokly, Teplice – Žatec, DSDAP (1900 – 1935), číslo NAD 1018

Novodobé archiválie z činnosti vedení strany, s dobou vzniku po roce 1990, se ukládají do Archivu ČSSD v Praze na základě výběru archiválií ve skartačním řízení, případně z vlastní akviziční činnosti a až na výjimky (např. propagační a volební tiskoviny, sjezdové protokoly apod.) nejsou veřejnosti přístupné. Archivní materiály vzniklé z činnosti regionálních orgánů ČSSD jsou ukládány na dislokovaném pracovišti archivu v Hradci Králové a rovněž nejsou veřejnosti přístupné.

Součástí pražského pracoviště archivu je i knihovna, která v současné době čítá cca 400 titulů vázaných či brožovaných a samostatná sbírka knih historického Svazu dělnických tělocvičných jednot s přibližně 125 svazky. Mimořádný význam mají protokoly sjezdů historické strany. Uvedené tituly mohou být předkládány pouze k prezenčnímu studiu.

Návštěvu archivu je třeba si předem domluvit telefonicky nebo emailem s archivářkou pí. Lucií Žemličkovou. Každý potenciální badatel je povinen nejprve vyplnit „Badatelský list", na základě kterého je mu umožněno nahlížení do požadovaných archiválií. Během studia je potom badatel povinen řídit se Badatelským řádem archivu.

Badatelský řád ZDE 

Archiv ČSSD je otevřen pro veřejnost za těchto aktuálně platných koronavirových opatření:

Prokázání se testem PCR ne starším než 3 dny, nebo max. 24 hodin starým antigenním testem, nebo potvrzením o očkování alespoň 14 dní po druhé dávce, případně potvrzením, že jste v posledních 180 dnech prodělali covid-19.
Při vstupu do budovy je třeba použít dezinfekci a celou dobu návštěvy archivu je třeba mít nasazený respirátor.

 

KONTAKTY:

Lucie Žemličková

Archivářka

Tel.: 720 273 408

Pevná linka: 296 522 258

E-mail: lzemlickova@socdem.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVY ARCHIVU:

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2016

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2017

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2018

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2019

Výroční zpráva Archivu České strany sociálně demokratické za rok 2020

Blogy